فرم ارزیابی چرخه زندگی

۱۵,۸۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

فرم ارزیابی چرخه زندگی فرمی است که به ما کمک می کند روند زندگی خود را به خوبی برسی کنیم و به آن نمره بدهیم و با ارزیابی اقدامات خود آنها را مدیریت کنیم.